Vereisten voor due diligence in de toeleveringsketen voor sommige bedrijven die zaken doen in Duitsland worden binnenkort van kracht | Jackson Walker

Op 1 januari 2023 is de zogenaamde Supply Chain Due Diligence Act aangenomen (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) (de “Wet”) wordt van kracht in Duitsland. Veel bedrijven die zaken doen in Duitsland zullen de komende maanden hun eigen compliance-processen moeten opzetten. De wet maakt ook deel uit van een bredere trend in de Europese Unie (EU) om verplichte mensenrechten- en zorgvuldigheidseisen op milieugebied vast te stellen, met name voor toeleveringsketenoperaties.

Toepasselijkheid van de wet

De wet is van toepassing op een groot aantal bedrijven die zaken doen in Duitsland, waaronder enkele Duitse bedrijven en hun dochterondernemingen in de Verenigde Staten. Concreet is de wet vanaf 2023 van toepassing op bedrijven (inclusief buitenlandse bedrijven) die een hoofdkantoor, hoofdinstelling, administratief hoofdkantoor, juridisch hoofdkantoor of bijkantoor in Duitsland hebben en meer dan 3.000 werknemers in dienst hebben. Vanaf 2024 is de wet uitgebreid met bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Hierbij gaat het met name om uitzendkrachten die langer dan zes maanden zijn aangenomen en werknemers die zijn uitgezonden naar andere landen, zoals de Verenigde Staten.

Het belangrijkste is dat de wet dat waarschijnlijk ook zal zijn Niet direct Impact op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die niet voldoen aan de drempels voor het aantal werknemers. Grote bedrijven zullen waarschijnlijk nieuwe contractvoorwaarden opnemen in hun overeenkomsten voor toeleveringsketenoperaties met kmo’s om naleving van de wet te garanderen. Bovendien, aangezien de wet leveranciers van grote bedrijven en onderleveranciers verplicht om aan bepaalde vereisten te voldoen, ongeacht of ze voldoen aan de bovengenoemde drempels voor het aantal werknemers, zullen veel kmo’s waarschijnlijk worden getroffen. Al met al zal de wet waarschijnlijk een groot extraterritoriaal bereik hebben buiten Duitsland.

READ  De werkloosheidsaanvragen in de VS stegen tot 745.000, omdat het aantal ontslagen bleef stijgen terwijl de economie onder druk bleef staan ​​van het virus

Nalevingsvereisten door de wet

De wet introduceert veel nieuwe nalevingsvereisten op het gebied van mensenrechten en milieukwesties die de supply chain-activiteiten doorkruisen. Zelfs voor bedrijven die al sterke nalevingsstructuren hebben, zal de implementatie van deze nieuwe vereisten waarschijnlijk zinvolle interne planning en investeringen vergen.

Volgens de wet moeten bedrijven risicobeheeractiviteiten ondernemen op een breed scala van geïdentificeerde risicogebieden, waaronder, maar niet beperkt tot, dwangarbeid, discriminatie en milieuschade. Deze activiteiten moeten worden ondersteund door een interne infrastructuur die, onder andere, relevante interne rollen en verantwoordelijkheden definieert, klachtenprocedures vaststelt en aan documentatie- en rapportageverplichtingen voldoet.

Bedrijven hebben ook verplichtingen om eventuele negatieve mensenrechten- en milieueffecten die door deze risicobeheeractiviteiten worden geïdentificeerd, te voorkomen, te verminderen en aan te pakken. Bedrijven moeten niet alleen misstanden in hun bedrijfsvoering monitoren en aanpakken, maar ook in hun eigen direct Leveranciers, van winning van grondstoffen tot levering aan eindklanten. Bovendien, als het bedrijf heeft aangetoond kennis te hebben van mogelijke schendingen van mensenrechten of milieunormen door: Niet direct De leverancier moet een onmiddellijke risicoanalyse van deze overtredingen uitvoeren.

De wet voorziet in verschillende boetes en straffen bij niet-naleving. Boetes kunnen oplopen tot 800.000 euro voor natuurlijke personen en tot 8 miljoen euro voor rechtspersonen en kunnen worden verhoogd op basis van de jaaromzet. Op basis van een bevestigde overtreding kunnen bedrijven voor maximaal drie jaar worden gediskwalificeerd van deelname aan openbare aanbestedingen in Duitsland. Ten slotte kunnen Duitse bedrijven ook te maken krijgen met vorderingen op grond van 823 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) op grond van zorgplichtschending en vorderingen naar buitenlands recht, wegens niet-naleving van de wet.

READ  Economische groei ontketenen door wiskundige vaardigheden te verbeteren - FE News

Gerelateerde EU-trends

De wet maakt deel uit van een steeds actievere nalevingsomgeving in de Europese Unie voor due diligence op het gebied van mensenrechten. Naast Duitsland en Nederland (Wet due diligence kinderarbeid), Frankrijk (Franse wet van waakzaamheid) , Zwitserland (Zwitserse due diligence-weten NoorwegenNoorse Transparantiewet) Elk heeft de afgelopen jaren zorgvuldigheidswetten op het gebied van mensenrechten aangenomen. Hoewel deze wetten in bepaalde opzichten verschillen, vertegenwoordigt elk een opmerkelijke “aanscherping” van de soft law-verplichtingen met betrekking tot mensenrechten voor zowel individuele bedrijfsactiviteiten als bredere supply chain-activiteiten.

De Europese Commissie (“de Commissie”) heeft onlangs ook haar richtlijn inzake due diligence inzake duurzaam ondernemen (de “richtlijn”) voorgesteld. Net als bij de inspanningen op nationaal niveau, zal de richtlijn de EU-lidstaten verplichten om wetgeving aan te nemen inzake mensenrechten en due diligence op het gebied van milieu, waarbij bedrijven, hun dochterondernemingen en hun waardeketens betrokken zijn, op basis van drempels voor werknemersomvang en jaaromzet. De Commissie schat dat de richtlijn betrekking zal hebben op bijna 13.000 bedrijven in de Europese Unie en 4.000 bedrijven uit derdewereldlanden. Het voorstel moet nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan zowel het Europees Parlement als de Raad van de Europese Unie. Als de richtlijn wordt aangenomen, kan deze al in 2024 van kracht worden.

Wat moet je doen voor 1 januari?

Ondernemingen die zaken doen in Duitsland moeten op zijn minst beoordelen of ze onder de reikwijdte van de wet vallen. Mogelijk getroffen bedrijven moeten overwegen een eerste beoordeling uit te voeren om de stappen te bepalen die nodig zijn om aan de nieuwe nalevingsvereisten te voldoen en een lijst van directe leveranciers samen te stellen.

READ  De Innovative Netherlands Tour culmineert in Expo 2020 Dubai

Als uw bedrijf dit nog niet heeft gedaan, wilt u misschien ook een basisrisicobeoordeling uitvoeren, rekening houdend met de locaties van de leveranciers, de aard van hun bedrijf, hun werknemers en de arbeidsvoorwaarden. Als u proactief beleid ontwikkelt of promoot om negatieve mensenrechten en milieueffecten aan te pakken, zorg er dan voor dat ze flexibel genoeg zijn om aan veranderende eisen te voldoen.

Bovendien moet u, als uw bedrijf elders in de EU zaken doet, de mogelijke toepasbaarheid van andere zorgvuldigheidswetten op het gebied van mensenrechten beoordelen, als u dat nog niet hebt gedaan, en de ontwikkelingen op dit gebied, zoals de richtlijn, volgen.

Om de Duitse versie van dit Insights-artikel te bekijken, Klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *