Belastingalarm: Nieuwe Nederlandse regering kondigt belastingmaatregelen aan

Belastingmaatregelen

Het verbeteren van het ondernemingsklimaat in Nederland is een van de pijlers onder de plannen die de nieuwe Nederlandse regering heeft gepubliceerd. Als gevolg hiervan zijn in Nederland op Prinsjesdag 2023 enkele recente belastingverhogingen voor ondernemers, verhogingen van de energiebelasting en verhogingen van de personenbelasting op vermogen aangekondigd (Prinsjesdag) zal gedeeltelijk worden teruggedraaid. Hieronder bespreken we kort de belangrijkste fiscale procedures:

  • De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat de inkoop van aandelen door een beursgenoteerde onderneming onderworpen zou worden aan de Nederlandse dividendbelasting (“inwoner”) vanaf 2025, terwijl beursgenoteerde vennootschappen onder de huidige wet een beroep kunnen doen op specifieke aflossingsfaciliteiten, die afwijken van de hoofdregel dat op de aflossing van aandelen de Nederlandse DWT van toepassing is. Bestaande faciliteiten bieden een in Nederland genoteerde onderneming de mogelijkheid om aandelen zonder buitenkanseffect terug te kopen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden omvatten een maximum waaronder het totale bedrag aan aandeleninkopen in een kalenderjaar niet hoger mag zijn dan (1) twintig keer het gemiddelde bedrag aan contante dividenden in de voorafgaande vijf kalenderjaren, minus (2) het bedrag dat is betaald bij de terugkoop van aandelen in de kalenderjaren. Inmiddels is bekend gemaakt dat de procedure voor het afschaffen van de belastingvrijstelling bij inkoop van aandelen wordt afgeschaft. Aangezien de afschaffing van de belastingvrijstelling voor de terugkoop van aandelen zal worden teruggedraaid, zullen de terugkoop van aandelen een aantrekkelijk middel blijven voor zowel bedrijven als hun aandeelhouders om (1) de winst per aandeel te verhogen; (2) Het verminderen van het kapitaaloverschot; (3) het hervormen van de kapitaalstructuur; en (4) overtollige contanten teruggeven aan aandeelhouders.
  • De dividendstrippingregel die de aftrekbaarheid beperkt van ‘overtollige’ nettorente betaald aan verbonden en niet-verbonden partijen door Nederlandse belastingbetalers zal worden gewijzigd. Volgens de momenteel geldende earningsstrippingregel zijn nettorentekosten slechts aftrekbaar tot (i) 20% van de inkomsten van de belastingbetaler vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) of (ii) een limiet van € 1 miljoen. Momenteel wordt verwacht dat de earningsstrippingregel zal worden verhoogd van 20% naar 25%.
  • De maatregel om het energiebelastingtarief vanaf 2025 (22,4%) en nog eens 2,7% vanaf 2030 te verhogen, komt te vervallen.
  • Bezien zal worden of, zo ja, welke fiscale voordelen onder het extraterritoriale uitgavenregime (waarin de zogenaamde 30% loonbelastingfaciliteit is opgenomen) beperkt zouden zijn.
  • De maatregel om het zogenaamde Fonds 2-tarief in de Wet inkomstenbelasting te verhogen van 31% naar 33% wordt vanaf 2025 teruggedraaid. Hierdoor zal het Fonds 2-tarief in 2025 31% bedragen.
  • Het tarief dat wordt toegepast op het stelsel van inkomsten uit sparen en beleggen (elk Het zogenaamde fondstarief wordt verlaagd 3). Het is op dit moment onduidelijk met welk percentage deze wordt verlaagd (in 2024 is dit 36%), maar er wordt structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld om deze verlaging te bekostigen.
  • Ten slotte zullen als meer algemene maatregel tijdens de kabinetsperiode verdere stappen worden gezet om belastingregelingen (die negatief zijn beoordeeld) geleidelijk af te schaffen en onbedoelde structuren aan te pakken om de efficiëntie van het belastingstelsel te vergroten en het systeem verder te vereenvoudigen. Het uitgangspunt voor negatieve belastingstelsels is dat deze worden afgeschaft of beperkt. Het is nog niet duidelijk welke belastingregelingen of onbedoelde structuren zullen worden aangepakt.
READ  Duitse wetgevers banen de weg om cruciale energie- en gasvoorraden te redden.

Conclusie

Hoewel het op 16 mei door de nieuwe Nederlandse regering gepubliceerde akkoord slechts richting geeft aan de belastingplannen van de nieuwe Nederlandse regering, aangezien de feitelijke wetsvoorstellen nog niet zijn gepubliceerd en door het Nederlandse parlement moeten worden goedgekeurd voordat ze in werking kunnen treden, het akkoord en de daarin vervatte Nederlandse belastingmaatregelen zullen nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden en de impact ervan moet van geval tot geval zorgvuldig worden beoordeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *