Zorgen over mogelijke annexatie in Nederland

Geachte redactie, BOT Nederland leden en Nederlanders,

Ik schrijf u als bezorgde burger die last heeft van het gesprek oor montage Artikel over de inspanningen van BOT Nederland om annexatiebeleid te formuleren.

Ik heb een paar opmerkingen waar ik de stad rekening mee zou willen houden:

De gemeente Nederland moet de verlopen intergouvernementele overeenkomst (IGA) vernieuwen. Deze belangrijke overeenkomst werd onderling bepaald door de stad en Boulder County. Alle overwegingen met betrekking tot de redenen om deze intergouvernementele overeenkomst tot stand te brengen, bestaan ​​tot op de dag van vandaag nog steeds. IGA heeft een uitgebreid ontwikkelplan ontwikkeld. Het doel van het uitgebreide ontwikkelingsplan is om de negatieve effecten op de omliggende gebieden te minimaliseren, het milieu te beschermen, stadsuitbreiding te voorkomen en de ordelijke groei van de stad te bevorderen. De afspraak is ook gemaakt… “om het eigene en unieke karakter van Nederland te behouden…”.

Zijn deze doelen tegenwoordig minder relevant? Zo niet, dan is er geen reden om niet door te gaan met de verlenging van deze Overeenkomst.

Voormalige BOT-leden van Nederland waren wijs genoeg om te weten dat Nederland omringd is door land dat belangrijk genoeg is om te behouden en na te denken over de ontwikkeling ervan. Ze erkennen ook dat de stad klein is, beperkte middelen heeft en baat zou hebben bij de leiding en het partnerschap van de provincie, die haar diepgaande kennis over duurzame, doordachte ontwikkeling en haar enorme middelen inbrengt om ontwikkelingsbeslissingen te ondersteunen.

Als kleine gemeenschap hebben we niet alleen het systeem van checks and balances nodig dat de provincie en IGA bieden, maar we hebben ook hun steun nodig om ontwikkeling te voorkomen die de stad en het landschap om ons heen zou kunnen schaden.

Als de intergouvernementele overeenkomst niet wordt verlengd, moet elk annexatiebeleid dezelfde missie en waarden aannemen waarop de intergouvernementele overeenkomst is gebouwd en een alomvattend ontwikkelingsplan opstellen, zoals hierboven vermeld. Elke afwijking van deze doelen moet worden besproken en duidelijk worden gemaakt aan de burgers van de stad. Als de IGA niet wordt verlengd, hebben we het recht om te begrijpen welke factoren ertoe bijdragen dat de stad niet dezelfde doelen nastreeft, zoals gereguleerd en beschermd in deze overeenkomst.

READ  Team Nederland bevestigt deelname aan de Rolex 24 LMP2

Als de stad de IGA niet vernieuwt, moet de BOT fysiek het proces handhaven waarmee annexatiebesluiten binnen de IGA worden overwogen. Het huidige proces binnen de IGA vereist dat annexatiebesluiten door de volgende groepen worden genomen:

Planningscommissie – beoordeelt de verwijzing, doet aanbevelingen voor actie en stuurt deze door naar districtscommissarissen;

provinciale commissarissen – beoordelen de aanbevelingen van de planningscommissie, nemen een beslissing en sturen deze naar de planningscommissie in Nederland;

Nederlandse Planningscommissie – op aanwijzing van de commissarissen beoordeelt de Planningscommissie de verwijzing, doet aanbevelingen voor actie en stuurt deze door naar de Nederlandse BOT;

Board of Trustees – beoordeelt de aanbeveling van het Planning Committee, neemt een beslissing en stuurt deze door naar in aanmerking komende kiezers in Nederland om te stemmen. Een weigeringsactie door de BOT beëindigt de beoordeling;

In aanmerking komende stadskiezers – Indien goedgekeurd door de BOT, wordt de motie ter stemming doorgestuurd naar in aanmerking komende kiezers in Nederland om de aanvraag goed te keuren of af te wijzen.

Dit proces is erg belangrijk. Het is het middel waarmee elke groep met een significante stem in de zaak de mogelijkheid heeft om de beslissing te beïnvloeden. Het is het middel waarmee een systeem van checks and balances zorgt voor een eerlijke beoordeling van alle overwegingen.

Ik en vele andere burgers maken zich zorgen over directe belangenverstrengeling met BOT-leden en enkele van de aanstaande annexatie- en ontwikkelingsplannen.

Als de stad van plan is het annexatiebeoordelingsproces uit te voeren, is de BOT de burgers van de stad een antwoord verschuldigd waarom het niet belangrijk is om dit proces, dat voorheen als belangrijk werd beschouwd, te ondersteunen. Zonder het juiste integratieproces dat door belangrijke en relevante afdelingen en commissies gaat en de publieke opinie van de burgers van Nederland, is het besluitvormingsproces gebrekkig en stelt het BOT-leden bloot aan ongepaste beïnvloeding die hun objectiviteit bij het analyseren van dit soort zaken in twijfel kan trekken. van beslissingen.

Elk beleid van annexatie moet absoluut de stem van de burgers van Nederland omvatten. De stad zelf heeft ermee ingestemd om al het omringende land buiten de stadsgrenzen aan te wijzen als een Rural Conservation Area (RPA). Deze aanwijzing sloot herbestemming of andere discretionaire goedkeuringen van landgebruik uit, die in strijd zouden zijn met deze aanwijzing. Met andere woorden: “niet meer dan [town] De limieten die momenteel zijn toegestaan ​​​​onder de Boulder County Land Use Code moeten worden goedgekeurd voor elk perceel land in een landelijk beschermd gebied.

READ  Geheime bijeenkomst van Netanyahu en Saoedische kroonprins 'erg gevoelig'

De gemeente Nederland was het er eerder over eens dat voor elke uitbreiding van de stadsgrenzen naar het beschermd plattelandsgebied door middel van annexatie een proces nodig zou zijn om goedkeuring te verkrijgen van de provincie, de stad en uiteindelijk in aanmerking komende kiezers van Nederland door middel van stemmen.

Waarom doet de stad afstand van haar eerdere belofte om haar burgers stemrecht te geven over belangrijke zaken als uitbreiding van de stadsgrenzen en verandering van landgebruik?

De stad moet haar verplichtingen uit het verleden nakomen en burgers inspraak geven in zo’n belangrijke aangelegenheid.

De BOT moet de bevindingen en conclusies van eerdere annexatiepogingen respecteren. Alle eerder afgewezen aanvragen mogen niet opnieuw in overweging worden genomen, tenzij de conclusies en bevindingen van de eerdere weigering naar behoren zijn aangepakt.

De Pre-Appendice Application 2014 (IGA-14-0001, ook bekend als “Aspen Trails, of omgedoopt tot Bobcat Ridge”) biedt bijvoorbeeld een unieke kans om een ​​appendagebeleid vorm te geven.

Het eerdere annexatieverzoek werd afgewezen omdat het buiten het bestek van verantwoorde stadsontwikkeling viel. De conclusies waren dat de stad zich moet richten op de ontwikkeling van grasland (voorkomen dat ontwikkeling zich uitbreidt en een compact en duurzaam patroon van landgebruik bevordert), belangrijke ontwikkeling van leefgebieden voor wilde dieren moet worden vermeden, bijdragen aan verkeer en congestie van een toch al onverdedigbare stad vermijden, en al stress van de stad. . Beperkte middelen. 2

Uit een destijds onafhankelijk onderzoek (uit het Bowen-rapport) bleek bijvoorbeeld dat er 276 wooneenheden konden worden ontwikkeld zonder dat er extra grondverwerving nodig was. De conclusie was dat er binnen de stadsgrenzen veel meer ontwikkelmogelijkheden zijn dan de huidige behoefte aan of vraag naar woningen.

In het kader van het toelatingsbeleid moet bij herhaalde aanvragen worden aangetoond dat alle eerdere weigeringsgronden naar behoren zijn behandeld.

READ  Nederlandse coach, supervisor vertelt over impact COVID op volleybal - Port Arthur News

Als een kwestie van een goed annexatiebeleid mag de stad land niet herverdelen of landgebruik wijzigen op een manier die een hogere dichtheid bevordert, tenzij dat land aangrenzende grenzen deelt met een vergelijkbare of hogere gebruiksdichtheid. Met andere woorden, een verantwoorde ontwikkeling van de stad omvat over het algemeen een bestemmingscentrum of -kern met een hoge dichtheid, vervolgens een circuit met een hoge tot gemiddelde dichtheid rond dat centrum en vervolgens een buitenste circuit met een lagere dichtheid. Het is een zeer slechte planning en beleid voor steden om landgebruik met een hoge of gemiddelde dichtheid toe te staan ​​buiten een perimeter met een lage dichtheid. Dus, als een kwestie van verantwoord annexatiebeleid, mogen er geen annexatie en verandering in landgebruik plaatsvinden als de wijziging een bestemming is met een hogere dichtheid dan al aan dat land grenst. Met andere woorden, land mag alleen worden geannexeerd en verplaatst als het aangrenzend is (een grens deelt) op ten minste hetzelfde niveau of een hogere dichtheid heeft dan het land.

Als een kwestie van een goed annexatiebeleid moet de stad annexatieoverwegingen voor nutsbehoeften (zoals waterveiligheid) gedetailleerd beschrijven met aanvragen voor verandering van landgebruik voor verdere ontwikkeling. Het niet onderscheiden van het verschil tussen annexatiebeleid voor de beveiliging van nutsvoorzieningen en annexatievoorstellen voor de ontwikkelingsdoelen van individuele landeigenaren verwart verschillende kwesties en stelt de stad open voor negatieve externe effecten bij het streven naar bescherming van nutsvoorzieningen.

Van bijzonder belang zijn de belangenconflicten die ontstaan ​​wanneer de stad legitieme faciliteiten probeert te beschermen, maar wordt “gegijzeld” door goedkeuring van individuele ontwikkelingsplannen van eigenaren samen met de bescherming van faciliteiten.

Het is niet eerlijk dat de burgers van de stad zich onderwerpen aan zulke ingrijpende koopjes die door de landeigenaren worden geëist in ruil voor het algemeen welzijn. Zonder een proces voor het beoordelen van dergelijke voorstellen via onafhankelijke commissies en een openbaar stemproces, kunnen we er als burgers van de stad niet op vertrouwen dat onze belangen worden behartigd door de stad.

Dank je,

Erik Davis
Holland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *