Pershing Square Holdings Ltd. publiceert haar maandelijkse intrinsieke waarde en prestatierapport voor december 2022

Pershing Square Kapitaalbeheer, LP PERSHING SQUARE HOLDINGS CO., LTD.

Portefeuille-update

31 december 2022 Korte resultaten (1) aantal posities (2) dec Sinds het begin van het jaar 2022 de performance over het geheel

-4,1%

-7,4%

lang

9

netto prestatie

-4,2%

-8,8%

kort

0

NAV/aandeel (USD)

$ 51,76

som

9

NAV / aandeel (in Britse ponden)

£ 42,82

Vorming van eigen- en schuldrisico’s volgens de marktwaarde (3) (4) Portefeuillesamenstelling per sector (5) netto portemonnee lang kort grote hoed

96%

96%

0%

Financiën restaurant middelste deksel

11%

11%

0%

gastvrijheid verkoop per stuk muts

0%

0%

0%

De media Vervoer som

107%

107%

0%

RE Corp. Opmerking: grote hoed >= $ 5 miljard; gemiddelde limiet > = 1 miljard; Smallcap <1 miljard Vastgoed onder beheerstoezicht Blootstelling aan kredietverzuimswaps Pershing Plein Holdings, Limited(6) *

$

12.215,2 m Individuele naam en CDS Sovereign $ 0,0 meter Totale Basisstrategie AUM(7)*

$

14.061,7 miljoen Totaal beheerd vermogen van het bedrijf (inclusief PS VII) (8)*

$

15.325,1 m * Inclusief obligatie-opbrengsten van $ 1,8 miljard en € 500 miljoen In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten. Bij alle investeringen is er winstpotentieel en risico op verlies, inclusief het verlies van de hoofdsom. Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten of beleggingsproducten te kopen. Alle informatie is actueel op de datum van dit document en kan in de toekomst worden gewijzigd. (1) Prestatieresultaten worden gepresenteerd op bruto- en nettovergoedingsbasis. De netto-opbrengst weerspiegelt de aftrek van, onder andere, beheervergoedingen, makelaarscommissies, beheervergoedingen en prestatievergoedingen die zijn opgebouwd en/of gekristalliseerd, indien van toepassing, en omvatten de herbelegging van alle dividenden, rente en vermogenswinsten van onze kernportefeuillebedrijven. De netto-opbrengst weerspiegelt de prestatie van de gewone aandelen van Pershing Square Holdings Limited (het “Bedrijf”). Afhankelijk van de specifieke beleggingstiming van de individuele belegger, kan het nettorendement van de individuele belegger verschillen van het nettorendement zoals hierin vermeld. De bruto-opbrengsten weerspiegelen de totale aandelenprestaties van een bedrijf en worden gepresenteerd vóór aftrek van eventuele beheervergoedingen en prestatievergoedingen. Sinds 10 mei 2022 is de Vennootschap betrokken bij de inkoop van eigen aandelen waarbij de inkoopagent openbare aandelen terugkoopt met inachtneming van bepaalde beperkingen. Elke positieve invloed op de prestaties als gevolg van de terugkoop van eigen aandelen wordt hier weergegeven. Prestatiegegevens en andere informatie hierin zijn geschat en niet gecontroleerd. De prestaties zijn gebaseerd op het rendement van de dollar over de opgegeven periode, inclusief alle door het bedrijf uitgekeerde dividenden, berekend vanaf het begin van die periode tot het einde van die periode.
(ii) Geeft het aantal posities weer in emittenten waarin het bedrijf eerder een belegging openbaar heeft gemaakt, die plaatsvindt nadat het bedrijf zijn accumulatie heeft voltooid. Geldmiddelen, kasequivalenten, directe of indirecte valuta- of andere hedges en baten/lasten zijn uitgesloten. Meerdere financiële instrumenten (bijvoorbeeld gewone aandelen en derivaten in gewone aandelen) gekoppeld aan één (1) emittent worden verantwoord als één (1) positie. De positie die is opgenomen in het aantal posities wordt alleen uit de tabel verwijderd als de investering 0,0% van de portefeuille wordt.
(iii) Om de blootstelling aan aandelen en schulden te bepalen, worden beleggingen als volgt gewaardeerd: (a) aandelen of schulden worden gewaardeerd tegen marktwaarde, (b) opties die aandelen of schulden aanduiden, worden gewaardeerd tegen marktwaarde, (c) lange termijn Callopties en short putopties (of omgekeerd, short callopties en long callopties) die worden aangehouden op dezelfde onderliggende emissie en met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde vervaldatum worden gegroepeerd en behandeld als synthetische aandelenposities, en gewaardeerd tegen de marktwaarde van de equivalente longpositie in aandelen (of vice versa, equivalente shortpositie in aandelen), en (d) swaps of futurescontracten die verwijzen naar aandelen of schulden worden gewaardeerd tegen de marktwaarde van het onderliggende aandeel of schuldpapier dat aan de swaps of futurescontracten ten grondslag ligt. Of een positie als long of short wordt beschouwd, wordt bepaald door het feit of de belegging een positieve of negatieve blootstelling heeft aan stijgende of dalende prijzen. Long verkopen is bijvoorbeeld een short bod.
(iv) Het omvat alle eigen vermogen, schulden, derivaten gerelateerd aan eigen vermogen en schulden van de emittent, en bijbehorende valutahedges. Geldmiddelen, kasequivalenten, directe of indirecte valuta- of andere hedges en baten/lasten zijn uitgesloten. De marktwaarden van gekoppelde valutahedges worden meegenomen als onderdeel van de gekoppelde belegging. In het geval dat er een wijziging is in de marktwaardeklasse met betrekking tot een geheime positie, wordt deze informatie niet bijgewerkt totdat die positie openbaar wordt gemaakt.
(5) Portefeuillesamenstelling weerspiegelt de gerapporteerde portefeuilleposities op de datum van dit rapport. Een positie in een emittent wordt pas aan een sector toegewezen nadat deze openbaar is gemaakt.
(6) “Pershing Square Holdings, Ltd. AUM” is gelijk aan de GAAP-nettoactiva van Pershing Square Holdings, Ltd. zonder aftrek van bedragen die zijn toe te schrijven aan te betalen prestatievergoedingen, waarbij de hoofdsom van de uitstaande schuld van het bedrijf ($ 1,8 miljard) wordt toegevoegd en 500 miljoen euro’s naar Amerikaanse dollars tegen de geldende wisselkoers op de verslagdatum, 1.07). Elke prestatievergoeding die aan het eind van het jaar wordt vastgesteld, wordt weerspiegeld in het beheerde vermogen voor de volgende periode.
(vii) “Totaal beheerd vermogen van de onderliggende strategie” is gelijk aan de nettoactiva van Pershing Square, LP, Pershing Square International, Pershing Square Holdings Limited (gezamenlijk “Onderliggende fondsen”) berekend in overeenstemming met GAAP zonder aftrek van bedragen die kunnen worden toegeschreven aan te betalen prestatievergoedingen, met de toevoeging van de belangrijkste waarde van de uitstaande schuld van het bedrijf ($ 1,8 miljard en 500 miljoen euro omgerekend in Amerikaanse dollars tegen de geldende wisselkoers op de rapporteringsdatum, 1,07). Restituties die van kracht worden vanaf het einde van een periode (inclusief restituties toe te schrijven aan gekristalliseerde prestatievergoedingen, indien van toepassing) zullen worden weerspiegeld in het beheerde vermogen voor de volgende periode.
(8) “Totaal beheerd vermogen van het bedrijf” is gelijk aan het “totaal beheerd vermogen van de kernstrategie” zoals gedefinieerd in voetnoot 7, plus het nettovermogen van PS VII Master, LP, PS VII A International en LP (samen “PSVII Funds ”) berekend in overeenstemming met GAAP, zonder de investeringen van een onderliggend fonds in PSVII-fondsen dubbel te tellen. PSVII-fondsen fungeren als onderlinge beleggingsvehikels die voornamelijk beleggen in de effecten van (of anderszins blootstelling zoeken aan de waarde van effecten uitgegeven door) Universal Music Group NV
READ  Verkoopondersteuning VK
Opmerking: elk openbaar aandeel in het bedrijf brengt te allen tijde één stem per aandeel met zich mee. De totale stemrechten van de Vennootschap (“Totale Stemrechten”) kunnen in de loop van de tijd variëren als gevolg van het aandelenkapitaal en de stemstructuur van de Vennootschap. Per 31 december 2022 zijn de totale stemrechten 382.481.848. Er zijn 190.858.442 openbare aandelen en 1 particulier stemgerechtigd aandeel (eigendom van VoteCo) uitstaand (de aandelenklassen hebben respectievelijk 1 stem en 191.623.406 stemmen per aandeel). Bovendien bezit het bedrijf momenteel 20.098.308 openbare aandelen in eigen bezit. Deze openbare aandelen zijn niet stemgerechtigd. In verband met de dividenduitkering op 16 december 2022 is de high water mark per aandeel herzien naar $56,74. Op grond van de Wet op het financieel toezicht is iedere persoon die, direct of indirect, aandelen in een onderneming verwerft of vervreemdt en stemrechten heeft die bepaalde drempels bereiken, overschrijden of onderschrijden (waaronder 3% en 5%) ,% en 10%) van het totale stemrecht aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten melden.

Bovendien is een persoon volgens de statuten van de Vennootschap verplicht om de Vennootschap op de hoogte te stellen van het aantal gewone aandelen dat hij bezit of geacht wordt te hebben gehouden (door het directe of indirecte bezit van financiële instrumenten door die persoon) indien dat aantal 3%, 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% of 5% van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen bereikt, overschrijdt of daalt.

Vanaf de datum van de openbare aanbieding van aandelen is het totale bedrag van de vergoeding, dat deel uitmaakt van de berekening van de prestatievergoeding, $ 120 miljoen. Per 31 december 2022 is het compensatiebedrag in totaal verlaagd met ongeveer $ 78,4 miljoen tot $ 41,6 miljoen. Een prestatievergoeding die van tijd tot tijd op de vergoedingdragende aandelen in rekening kan worden gebracht, is gelijk aan 16% van de intrinsieke waarde verminderd met de ‘verdere vermindering’. Aanvullende verlaging is gelijk aan 20% van de totale prestatie-/vergoedingsvergoeding verdiend door de Beleggingsbeheerder uit de winsten van bepaalde andere Fondsen die door de Beleggingsbeheerder worden beheerd plus enige aanvullende verlaging die is overgedragen uit de voorgaande periode ($ 0,01 miljoen per 31 december 2022), berekend Na activering van het offsetbedrag. Het offsetbedrag compenseert de verdere verlaging totdat deze volledig tot nul is teruggebracht. Vanaf de aanbiedingsdatum is het totale vergoedingsbedrag bepaald op basis van de som van de vergoedingen en andere kosten voor het aanbieden en accepteren van openbare aandelen, plus provisies betaald aan underwriting agents en andere oprichtings- en aanbiedingskosten voorafgaand aan de aanvaarding door de investeringsmanager.
READ  Poratos neemt zaadleverancier uit Nederland over voor broodbereiding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *