Nederland klopt Angleton in laatste seconden | Sport

De Angleton Wildcats speelden om de derde ronde van de klasse 5A Zone III-play-offs te bereiken en vielen vrijdagavond 64-63 naar Nederland op Hargrave High School in de zoneronde van de play-offs.

Nederland (24-10) bereikte de kwartfinales, waar ze het opnemen tegen Crosby, die Fort Bend Marshall versloeg met 90-77.

kemp? 8 = 6e @? 7:?: D965: ED D62D @? 2E `g \` e]k ^ Am

kAm “~ FC 8FJD A = 2J65 2 85 82 > 6]xE H2D 324 <2؟ 5 7 @ CE9 2 ==؟: 89E H: E9 3 @ E9 E62> DA = 2J:? 8 AC6EEJ 92C5[” p?8=6E@? 9625 [email protected] %9@>2D [email protected] D2:5] “%96JVC6 2E E966? 5[ [email protected] H6 [email protected] :>A2E:6?E H:E9 @FC @776?D6 2?5 >256 2 76H D:==J >:DE2<6D 2?5 =6E E96> E:6 E96 82>6 FA] (6 8 @ E 2 BF6DE: @?23 = 6 42 == 2E E96 6?5[ 2?5 E96J [email protected] 7C66 [email protected] E@ H:? :E]”k^am

kAm (: E9 7 @FC D64 @?5D C6>2:?:8 2?5 E96 D4 @C6 E:65[ E96 (:=542ED H6C6 42==65 [email protected] 2 [email protected]<:?8 [email protected]= H9:49 2=[email protected] }656C=2?5 E@ D9@@E [email protected] E96 H:? 2E E96 7C66\[email protected] =:?6]k^am

kAm” %967 @F = H2D D @>6E9: ?8 E92E 4 @ F = 5 92G6 8 @ ?6 6: E96C H2J[” [email protected] D2:5] DE @ 7 E96 82 > 6[ H6 AC6DD65[ 2?5 :E H2D 2? @FEDE2?5:?8 AC6DD H9:49 [email protected] DE62= 27E6C DE62=[ 2?5 @FC :?D:56 82>6 H2D 2=D@ AC6EEJ DEC@?8 H:E9 [email protected]?5D 2?5 [email protected]:?8] (6925 D @ > 6 DEC @ 8677 @ CE 7C @ > FC 8FJD[ D@ E96C6 H6C6 2 [email protected] @7 8@@5 E9:?8D E92E E96J 5:5[ H9:49 [email protected] FD 2C6 DE6AA:?8 DE@?6D E@ 3F:=5 @? [email protected] E96 <:5D 2C6 =24<:?8]”k^am

kAm $6G6? D6?: @CD 8C25F2E6[ :?4=F5:?8 %C6J=J? (@@E6?[ $92H? $E] # @> 2:?[ s6>2C4FD #2?52==[ z6?5C:4< $E6H2C5[ [email protected]? $E2?=6J\!:4<6EE[ |2C4FD $A62CD 2?5 [email protected]?2E9@? r2CA:@] %96 (: = 542ED H: == C6EFC? | 2; 6DE: 4 u @ C5[ |J2=6< (@@5D[ {2?8DE@? |JC:4<[ r2CD@? $>:E9[ |:4926= |2CE:?6K[ pE2G:@? $F==:G2?[ qC2J5@? r2>A36== 2?5 %2<6? |@E6?]k^am

READ  Duitse media zingen over Huntelaar: "Ik ben nog fit genoeg"

kAm “%96677 @CE H2D E96C6[ 3FE ;FDE [email protected] =2DE E9C66 >:?FE6D @7 E96 82>6[ H6 DE2CE65 CFD9:?8 3642FD6 H6 H6C6 FA 3J 6:89E A@:?ED[” [email protected] D2:5] (6925 2 4 @ FA = 6 @ 7 EFC? @ G6CD 2? 5 >: DD65 2? 2DD: 8? > 6? E @? 5676? D6[ 3FE [email protected] E96 7:CDE ah >:?FE6D @7 E96 82>6[ E96J A=2J65 A6C764E] %96 AC6DD 7 @ C FD H2D @? 6 @ 7 E96 36EE6C @? 6D H6’G6 925 5FC:? 8 E96 D62D @?]” k^ Am

kAmqF == 5 @ 8D’s 6CC: 4 < #9 @ 56D 9FCE p? 8 = 6e @? H: E9 9: D = @? 8 \ C2? 86 D9E:? 8[ >2<:?8 7:G6 b\A@:?E6CD 2?5 e\7@@E\d D6?:@C [email protected] ry vF:5CJ [email protected] 2 [email protected]=6 @7 3:8 3F4<6ED]k^am

kAm” (6 C62 == J 96 = 5 E96: C EH @ 3: 8 8FJD 5 @ H? 7 @ C E96> DE A2CE 2 = @? 8 H: E9 E96: C 8F2C5[ 3FE [email protected]? E96 DEC6E49[ E96J 925 D@>6 3:8 3F4<6ED [email protected] E96:C 4@>6 324<]”k^am

Hoeveel dollar F ==: G2? = 65 E96 (: = 542ED H: E9 `e A @:? ED]k^ Am

kAm’ xE C62 == J H2D?’ E 5: D2AA @:? E: 8 7 @ C > 6 3642FD6FC 8FJD A = 2J65 92C5 E96 6? E: C6 82 > 6[” [email protected] D2:5] qFE: E H2D 5: D2AA @:? E:? 8 E96 H2J: E 6? 565]% @ = @ D6: E =: < 6 E92E[ x 76=E 325 [email protected] E96 <:5D]"k^am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *