Kiev Belastingnieuwsbrief, juni 2021 | Denton

Op 15 juni 2021 bekrachtigde de Verchovna Rada het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen Oekraïne en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen (hierna te noemen) als “overeenkomst. verdrag)”.

Het protocol wijzigt de regels voor Oekraïense inkomstenbelastingvoordelen voor inwoners van Nederland.

Wat gaat er precies veranderen?

1. Dividenden

0% belasting wordt geheven op dividenden uit Oekraïne, op voorwaarde dat de uiteindelijk gerechtigde van de dividenden:

  1. een vennootschap waarvan de investering is gedaan in het kapitaal van de Oekraïense dividenduitkerende vennootschap, gegarandeerd of verzekerd door Nederland, de Centrale Bank of enige instantie of instantie die eigendom is van of wordt gecontroleerd door de Staat der Nederlanden;
  2. Het Nederlands Pensioenfonds.

In andere gevallen zal een belasting van 5% worden geheven op de dividenden als de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden een lichaam is dat inwoner is van Nederland en direct eigenaar is van ten minste 20% van het aandelenkapitaal van het Oekraïense bedrijf dat de dividenden betaalt .

Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt het standaardtarief van 15%.

2. Rente-inkomsten

Er wordt een belasting van 0% geheven op rente-inkomsten uit obligaties, obligaties of andere soortgelijke verplichtingen die zijn uitgegeven door Oekraïne, de Nationale Bank van Oekraïne of lokale autoriteiten, naast de rente die moet worden betaald aan het Nederlandse Pensioenfonds en gedekte of gedekte leningen door Oekraïne.

In Oekraïne wordt een belasting van 5% ingehouden als de ontvanger van de rente-inkomsten de uiteindelijk gerechtigde is van deze rente en inwoner is van Nederland.

READ  Het aantal cybercriminaliteit in het VK was vorig jaar hoger dan in andere ontwikkelde landen

3. Royalty

In Oekraïne zal een belasting van 5% worden geheven op royalty’s die zijn betaald voor het gebruik van of het recht om auteursrechten op wetenschappelijke werken, octrooien, handelsmerken, ontwerpen of modellen, geheime formules of processen, of informatie met betrekking tot industriële of commerciële ervaring of wetenschappelijk.

Er is een belasting van 10% van toepassing op de betaling van royalty’s als deze worden betaald voor het gebruik van, of het recht tot gebruik, van auteursrechten op literaire of artistieke werken (inclusief films, foto’s of films bedoeld voor radio of televisie).

4. Andere belangrijke aanpassingen

werk doel

Het (de) belastingvoordeel waarin de overeenkomst voorziet, wordt niet toegekend wanneer, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat het verkrijgen van een dergelijk voordeel een van de belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst of transactie was (met inbegrip van het structureren van investeringen in Oekraïne), die direct of indirect hebben geleid tot het creëren van redenen voor een dergelijk voordeel.

Tegelijkertijd moet het Oekraïense ministerie van Financiën, als bevoegde autoriteit, overleggen met de bevoegde autoriteit in Nederland alvorens een belastingvoordeel (uitkering) in Oekraïne te weigeren.

Procedures voor onderling overleg

De geschillenbeslechtingsprocedure voor de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst is gewijzigd. Indien een persoon van mening is dat de handelingen van een of beide Staten leiden of zullen leiden tot het opleggen van belastingen aan die persoon in strijd met de bepalingen van het Verdrag, kan hij, niettegenstaande de maatregelen voorzien in de nationale wetgeving van die Staten, zijn zaak doorverwijzen naar de bevoegde autoriteit van een van beide Staten. Als de staten er niet in slagen om tot overeenstemming te komen, heeft die persoon het recht om de lopende zaak naar arbitrage te verwijzen.

READ  Portugal verhuist om gigworkers werknemers te maken

Uitwisselen van informatie

Het is de bedoeling dat de informatie wordt verstrekt op verzoek van de bevoegde autoriteit en relevant is voor de uitvoering van de bepalingen van de Overeenkomst of de administratie of inning van belastingen van welke aard dan ook, in overeenstemming met de lokale wetgeving. Er zijn enkele specifieke eisen aan het verstrekken en gebruiken van deze informatie.

Belastingen innen in een ander land

Procedures om te helpen bij het afdwingen van belastingclaims in een ander land zijn aangepast. In dergelijke gevallen neemt de andere overeenkomstsluitende Staat maatregelen om de betaling van belastingen ter zake van een belastingvordering te verzekeren in overeenstemming met de bepalingen van zijn wetgeving alsof die belastingvordering een belastingvordering van die andere overeenkomstsluitende Staat zou zijn.

Zo zal de Oekraïense belastingdienst op een efficiëntere manier belastingen kunnen innen als zij over informatie beschikken dat inwoners van Oekraïne inkomsten of vermogen hebben in Nederland, maar geen belasting aangeven of betalen over dat inkomen of onroerend goed in Oekraïne.

Zodra Nederland alle procedures heeft voltooid in overeenstemming met zijn nationale wetgeving die nodig zijn om het protocol volledig van kracht te laten worden, kunnen deze wijzigingen van de overeenkomst al in het najaar van 2021 van kracht worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *