In één oogopslag: bouwcontracten en verzekeringen in Nederland

Contracten en verzekeringen

constructie contracten

Wat zijn de standaard contractvormen die worden gebruikt in de bouw en het ontwerp? Moet de contracttaal de lokale taal zijn? Zijn er beperkingen aan de rechtskeuze en waar geschillen kunnen worden beslecht?

In de Nederlandse bouwpraktijk zijn het standaardformulier of modelcontracten en bijbehorende algemene voorwaarden ontwikkeld. Welke contractvorm of set van algemene voorwaarden het beste kan worden gebruikt, hangt af van bijvoorbeeld het type project, de complexiteit en omvang, de opdrachtgever en de behoefte aan innovatie en participatie in de realisatie van het project. De drie meest gebruikte contracten voor advies, bouw en integrale werken zijn respectievelijk gebaseerd op DNR 2011, UAV 2012 en UAV-GC 2005. Algemene voorwaarden kunnen hiervan afwijken, zoals in de praktijk vaak het geval is.

Er is veel contractvrijheid met betrekking tot de contractpartijen en de inhoud van contracten voor ontwerp- en bouwwerkzaamheden volgens Nederlands recht. Contracten kunnen in elke vorm worden gesloten; Schriftelijke contracten hebben echter de voorkeur. Contractanten zijn vrij om de taal van het contract te kiezen (niet noodzakelijk Nederlands).

Contractanten zijn in principe vrij om het recht af te spreken dat van toepassing is op hun bouwcontract. Voor projecten die in Nederland worden gerealiseerd, wordt meestal gekozen voor het Nederlands recht. Zonder forumkeuze wordt het contract echter beheerst door de wetten van het land waar de contractant woont. Hoewel een andere optie voor de wet, zou het Nederlandse gewoonterecht van toepassing zijn op bouwprojecten die in Nederland worden voltooid.

Het staat de contractpartijen in beginsel ook vrij om af te spreken of het geschil wordt beslecht door de gewone rechter of via alternatieve geschillenregelingen. Indien partijen geen forum zijn overeengekomen, is de bevoegde gewone rechter bevoegd.

Betaalmethodes

Hoe worden aannemers, onderaannemers, verkopers en arbeiders normaal betaald en is er een standaard frequentie van betalingen?

In de Nederlandse bouwpraktijk wordt de aanneemsom over het algemeen in termijnen voor elke voltooide mijlpaal of op maandelijkse basis aan aannemers en onderaannemers betaald. Premies worden meestal betaald in overeenstemming met de voortgang van het werk en contractuele procedures voor inspectie, goedkeuring en facturering moeten worden gevolgd. Betaling geschiedt door middel van elektronische betaling.

Kredietverstrekkers voor bouwprojecten eisen gewoonlijk dat de eigenaren-leners al het vereiste eigen vermogen (dwz het eigen vermogen van de sponsor) injecteren voordat de kredietlijn kan worden gebruikt om de aan de aannemer verschuldigde termijnen te betalen. Kredietverstrekkers betalen de verschuldigde termijnen vaak rechtstreeks aan de aannemer.

Voor vooruitbetalingen bepalen managers escrow van hun contractanten en eigendomsoverdracht. Aannemers accepteren over het algemeen geen betalingsregelingen op basis van “pay as you go” of “pay if paid” en zullen de effecten van hun oorsprong identificeren. Er zijn hier echter geen wettelijke beperkingen.

Verkopers (leveranciers) worden doorgaans uiterlijk bij aflevering betaald via elektronische betaling. Werknemers worden meestal elektronisch betaald, meestal een keer per maand.

READ  Shell profiteert van de energiecrisis terwijl de gasprijzen stijgen om de winst te verhogen | Koninklijke Nederlandse Shell

Contractuele matrix voor internationale projecten

Wat is een typische contractuele matrix voor een groot project in uw rechtsgebied in termen van contractuele relaties tussen de verschillende deelnemers aan een bouwproject?

De contractuele matrix van een bouwproject in Nederland is afhankelijk van veel aspecten, zoals de omvang en complexiteit van het project, de ervaring en het team van de eigenaar en de beoogde exitstrategie.

Traditioneel sluiten eigenaren of eindgebruikers rechtstreeks een contract met de ontwerpers (architect en andere adviseurs) en de hoofdaannemer als het project alleen over het bouwen van een gebouw gaat. Vaak contracteert de hoofdaannemer met meer dan één onderaannemer en leverancier. Als alternatief kan één algemene aannemer worden ingehuurd voor zowel ontwerp- als constructiewerkzaamheden.

Investeerders schakelen vaak een projectontwikkelaar in voor het gehele project als er naast bouwrisico’s ook sprake is van ontwikkelrisico’s of leegstandsrisico’s, of beide. Indien de belegger reeds eigenaar is of het te ontwikkelen vastgoed via uitgestelde financiering heeft aangekocht, zal hij voorzien in het sluiten van rechtstreekse of multilaterale overeenkomsten tussen de belegger, de ontwikkelaar, de betrokken ontwerpers en de algemene aannemers in het geval van de faillissement van de ontwikkelaar.

PPP en PFI

Is er een formeel wettelijk en regelgevend kader voor PPS-contracten en PFI’s?

Er is in Nederland geen formeel wettelijk regelgevend kader voor PPS en PFI’s. Dit geldt voor contracten en samenwerkingsverbanden.

Mogelijke rechtsvormen waarin publiek-private samenwerkingen rechtsgeldig tot stand komen zijn onder meer een gezamenlijke entiteit, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een commanditaire vennootschap, waarmee het project wordt uitgevoerd en zowel publieke als private partijen de macht en inbreng in het vermogen hebben (financiering) , kennis of eigendom ( Aarde). De publiek-private samenwerking kan ook worden geregeld via een samenwerkingsovereenkomst.

Doe mee met de avonturen

Zijn alle consortiumleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele project of kunnen zij verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid onderling verdelen?

De Nederlandse wet kent geen specifieke regels voor de inrichting van bouwprojectverenigingen. Of consortiumleden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele project of alleen voor hun eigen bijdrage, hangt af van de eisen van de betreffende bieding of de uitkomst van contractonderhandelingen.

Indien de opdrachtnemers gezamenlijk bieden of gecontracteerd zijn voor het gehele project, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het object (dit kan anders zijn als hiervoor specifieke afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever). Het is mogelijk dat de leden van een dergelijk consortium onderling verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben toegewezen.

Een vakbond kan ook worden georganiseerd door een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze rechtspersoon is in beginsel verantwoordelijk voor de opdrachtgever.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden worden vaak tussen partners verdeeld op basis van de expertise of andere bijdragen die ze inbrengen of op basis van het werk dat ze moeten uitvoeren. Aangezien joint venture-voertuigen vaak worden opgezet voor een specifiek project en niet over eindeloze middelen beschikken, zal de manager waarschijnlijk stellen dat de moedermaatschappijen voldoende zekerheid bieden.

READ  Benchbeek heeft zijn eigen douanegrenzen

Schade- en schadevergoedingsclaims

Staat de nationale wetgeving van een contractpartij vergoeding toe voor alle handelingen, fouten en nalatigheden die voortvloeien uit het werk van de andere partij, zelfs wanneer de eerste partij nalatig is?

Naar Nederlands recht kunnen de partijen bij een bouwcontract voor elk van hen een volledige vergoeding overeenkomen. Aangezien dit anders in strijd zou zijn met de openbare orde en goede zeden, geldt deze vergoeding echter niet als het gaat om opzet van de schadeloosstellende partij of bewuste roekeloosheid. Bovendien kan geen van beide partijen een beroep doen op schadevergoeding — of enige bepaling overigens — indien de uitkomst van het succesvol inroepen van schadevergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet-ontvankelijk is. In een bouwpraktijk verrekent de aannemer het kapitaal meestal met vorderingen van derden in verband met het project.

Verantwoordelijkheid jegens anderen

Wanneer een aannemer een gebouw bouwt dat zal worden verkocht of verhuurd aan een derde partij, heeft de aannemer dan enige mogelijke aansprakelijkheid jegens de derde partij? Kan een derde partij de contractant aanklagen ondanks het ontbreken van contractuele privacy?

De aannemer is in beginsel alleen gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen jegens zijn vermogen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst naar Nederlands recht. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze algemene regel. Als er bijvoorbeeld jegens de aannemer een bepaald recht bestaat dat verband houdt met het vermogen om eigenaar te worden van het gebouw, kan dat recht overgaan op een derde die de eigendom van het onroerend goed verwerft. Doorgaans geeft de opdrachtnemer garanties waar zowel de opdrachtgever als zijn rechtsopvolgers van profiteren. In beperkte mate kan een derde schadevergoeding vorderen op grond van onrechtmatig handelen van de opdrachtnemer.

verzekering

In hoeverre bieden de beschikbare verzekeringsproducten contractant dekking voor: schade aan eigendommen van derden; letsel aan werknemers of derden; Vertragingsschade en schade door milieugevaren? Beperkt de lokale wetgeving de aansprakelijkheid van aannemers voor schade?

Aansprakelijkheid voor letsel van werknemers, schade aan eigendommen van anderen en schade veroorzaakt door milieugevaren

In de Nederlandse bouwpraktijk is de meest voorkomende verzekering Bouw All Risks Insurance (CAR). Deze verzekering biedt altijd een uitgebreide dekking voor alle risico’s in verband met bouwschade (beperkte uitzonderingen mogelijk).

Daarnaast kan dekking worden verkregen voor onder meer de aansprakelijkheid van een van de bij het project betrokken partijen voor zaakschade (zoals schade aan aangrenzende gebouwen) of persoonlijk letsel van derden in verband met bouwwerkzaamheden. De CAR-verzekering dekt in het algemeen geen aansprakelijkheid in verband met letsel van werknemers (die over het algemeen niet als derden kwalificeren op grond van dit onderdeel van de CAR-verzekering).

READ  Meer internationale studenten komen naar Nederland nu de pandemische beperkingen versoepelen

Vaak sluit de aannemer ook een arbeidsaansprakelijkheidsverzekering af, die dekking biedt voor de aansprakelijkheid van de aannemer voor en als gevolg daarvan materiële schade of persoonlijk letsel (aan werknemers of derden). Schade aan eigendommen van derden in verband met bouwwerkzaamheden is vaak uitgesloten in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Er kan een aanvullende dekking worden afgesloten.

Schade aan het werk zelf door milieurisico’s is meestal gedekt onder CAR als het gaat om fysieke schade aan het werk die tijdens de bouwperiode is ontstaan. Als de dekking van het eigendom van de beheerder wordt afgesloten als onderdeel van de CAR-verzekering, is schade aan het eigendom van de beheerder als gevolg van milieurisico’s gedekt als het milieurisico dat de schade veroorzaakt een plotselinge, onzekere gebeurtenis is en die gebeurtenis niet een direct gevolg is van een langzame werkwijze. Als het onderdeel aansprakelijkheid van de CAR-verzekering is ingevuld, of als er een aparte verzekering (bedrijfsaansprakelijkheid) is afgesloten met dekking voor milieurisico’s, kan er dekking bestaan ​​voor schade aan derden als gevolg van milieurisico’s, maar nogmaals alleen als het milieurisico dat de schade veroorzaakt is Een plotselinge, onzekere gebeurtenis, deze gebeurtenis is geen direct gevolg van een langzaam proces.

vertragingsschade

Over het algemeen is er geen aansprakelijkheidsdekking voor vertragingsschade onder de CAR-verzekering. Wel is het mogelijk om dekking te krijgen voor vertragingsschade die het gevolg is van schade aan de bouwwerkzaamheden of aan eigendommen van de opdrachtgever veroorzaakt door bouwwerkzaamheden.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt doorgaans dekking voor aansprakelijkheid voor schade als gevolg van materiële schade veroorzaakt door een aannemer. Zo wordt als uitgangspunt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor vertragingsschade tot de hoofdsom wegens zaakschade gedekt. In de meeste polissen wordt echter een uitzondering toegepast voor schade als gevolg van schade aan het bouwwerk; Hoewel deze uitsluiting soms wordt opgeheven, met name in commerciële aansprakelijkheidspolissen van aannemers.

Indien de opdrachtnemer daarnaast aansprakelijk is voor een in dit verband verkregen ontwerpverzekering en beroepsvergoeding, is de aansprakelijkheid voor vertragingsschade als gevolg van veelal ontwerpfout gedekt.

Indien de aansprakelijkheid voor vertragingsschade onder enige verzekering is gedekt, is deze dekking in het algemeen beperkt tot de aansprakelijkheid die de aannemer jegens het object zou hebben gehad als er geen voorziening in het bouwcontract was opgenomen. Met andere woorden, aansprakelijkheid is uitgesloten als gevolg van verhoogde aansprakelijkheidsvoorwaarden (zoals een boetebeding) in het algemeen.

Het Nederlandse recht beperkt de aansprakelijkheid van opdrachtnemers voor schade niet, anders dan algemene beperkingen met betrekking tot schade die door beide partijen kan worden gevorderd (bijvoorbeeld voldoende causaal verband).

Geschiedenis van de wet

recht in

Geef de datum waarop de bovenstaande inhoud correct was.

1 mei 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *