Clawback-clausules in Nederland kunnen riskant zijn | kleiner

De Clawback-clausules stellen dat werknemers hun variabele bonus geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen als wordt vastgesteld dat de bonus überhaupt niet mag worden betaald. Een werknemer die bijvoorbeeld een contract tekent dat winstgevend is en daarvoor een bonus krijgt, mag alleen voor de klant zijn en vervolgens failliet gaan totdat de werkgever inkomsten uit dat contract verliest. Een terugverdienbeding kan garanderen dat de werknemer de bonus moet terugbetalen.

In sommige gevallen zijn er wettelijke regels voor terugbetalingsvoorwaarden. Werkgevers en werknemers zijn vrij om terugbetalingsregelingen af ​​te spreken, bijvoorbeeld in een bonusovereenkomst.

juridische klauwen

De Nederlandse wet voorziet in een terugkoopclausule voor bestuurders volgens de statuten van de vennootschap; De vennootschap kan de bonus, of een deel ervan, recupereren als de beheerder onjuiste informatie verstrekt over het behalen van de doelstellingen die aan de bonus ten grondslag liggen of andere omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk is.

Ook de Wet op het financieel toezicht (Wet financiële controleSpecificeert dat een financieel bedrijf een variabele beloning van een natuurlijke persoon moet eisen als het gedrag van die persoon een significant negatief effect heeft op het bedrijf.

Er zijn aflossingsbepalingen in de Wet Normalisatie Hoge Inkomens (De wet van het hoogste inkomen), waarin staat dat de hoge ambtenaren van het bedrijf verplicht zijn om het bedrijf alle vergoedingen voor beëindiging van het dienstverband te vergoeden die het vastgestelde wettelijke maximum overschrijden, aangezien deze dan in de eerste plaats als niet verschuldigd worden beschouwd.

Contractuele inbreuken

Contractuele inbreuken hebben een rol gespeeld in drie recente rechterlijke uitspraken.

READ  Te laat en weinig wondgenezing?

in een Zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, maakte een werknemer zich schuldig aan belangenverstrengeling en ander financieel wangedrag. De werknemer ontving in 2013 een bonus van € 80.000 voor een klanttransactie, maar deze transactie leidde vervolgens tot een verlies van € 5,5 miljoen. De werkgever wilde daarom de helft van de bonus uitbetalen. Het Hof erkende dat de werkgever de volledige bonus niet redelijk vond na een verlies van miljoenen, maar oordeelde ook dat de werkgever de werknemer adequaat en tijdig moet informeren over de voorwaarden van de volledige bonus. Ook had de werknemer voor 2019 recht op een totale bonus van € 120.000, omdat het terugverdienbeding – waarin staat dat de werknemer alleen recht heeft op bonus als aan de “administratieve regels” is voldaan – niet duidelijk genoeg was.

De mir’s hof Komt over het terugvorderingsbeding tot de conclusie dat er geen recht op beloning bestaat als de opdrachtgever op grond van de wet niet meer “actief betrokken” is. Na de reorganisatie waarbij de beheerder met tuinverlof werd geplaatst van juni 2020 tot aan zijn ontslag op 1 april 2021, eiste hij doorbetaling van zijn doorlopende bonus tot het einde van zijn dienstverband. De kantonrechter oordeelde dat het bedrijf het risico nam de beheerder op tuinverlof te zetten, waardoor hij alsnog zijn bonus verschuldigd was.

Kantonrechter Amsterdam Hij deed op verantwoordelijkheid van een bepaalde medewerker een vonnis in een miljoenenfraudezaak. Deze werknemer ontving elk jaar een variabele bonus en de werkgever weigerde deze uit te betalen toen de fraude aan het licht kwam. Omdat aan de variabele toeslag geen bijzondere voorwaarden waren verbonden, behield de werknemer volgens de kantonrechter het recht op die variabele toeslag.

READ  Klimaatactivisten sluiten magazijnen Amazon UK op Black Friday

conclusie

Clawback-voorwaarden leveren niet altijd het resultaat op dat een werkgever zou willen. Zelfs frauduleuze werknemers kunnen hun rechten op de beloningen behouden. Werkgevers moeten duidelijk maken aan werknemers of en wanneer ze de bonus moeten verzilveren. Ook mag de werkgever geen exclusieve rechten hebben om terugbetaling te starten. Een clawback kan waardevol zijn als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Is er echter geen overeengekomen terugverdienbeding of voldoet het terugvorderingsbeding niet aan de hierboven geschetste wettelijke eisen, dan heeft de werkgever nog andere mogelijkheden om de bonus terug te vorderen. Als er bijvoorbeeld sprake is van fraude, kan worden betoogd dat de bonus op basis van de fout moet worden uitbetaald. Het dwalingsargument werd echter door werkgevers in bovengenoemde zaken over het hoofd gezien, voor het Gerechtshof te Arnhem Leeuwarden en de kantonrechter Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *