Aegon organiseert een educatief webinar over IFRS 17 en IFRS 9

Egon Nv

Den Haag, 9 maart 2023 – Vandaag organiseert Aegon een educatief webinar om de implementatie van de boekhoudnormen IFRS 17 en IFRS 9 te demonstreren, die op 1 januari 2023 van kracht zijn geworden. IFRS 17 is de eerste internationale boekhoudnorm voor verzekeringscontracten en heeft tot doel meer Consistentie en vergelijkbaarheid tussen bedrijven. Hoewel de nieuwe boekhoudstandaard gevolgen heeft voor de financiële verslaggeving van Aegon, heeft het geen invloed op de strategie, de benadering van kapitaalbeheer, de financiële doelstellingen en prognoses.

Tijdens het webinar zal Aegon de keuzes toelichten die het heeft gemaakt bij de implementatie van IFRS 17 en IFRS 9 en de impact van de nieuwe standaarden op de balans en resultatenrekening aan de hand van geselecteerde financiële kerninformatie.

Sonderwijseen taak Winst volatiliteit

De nieuwe standaard sluit nauw aan bij de waardering van activa en passiva, wat de impact van boekhoudkundige mismatches in financiële resultaten zal verminderen in vergelijking met eerdere standaarden. Aegon heeft waar mogelijk boekhoudkundige keuzes gemaakt bij de implementatie van IFRS 17, waardoor de winst kan worden afgestemd op de relevante lokale kapitaalkaders en de volatiliteit van de winst als gevolg van boekhoudkundige mismatches wordt beperkt.

De financiële gevolgen van een verhuizing naar Nieuwe boekhoudnormen

Op de openingsbalans van IFRS 17 en IFRS 9 van 1 januari 2022 zal het eigen vermogen van Aegon naar verwachting afnemen van ongeveer € 17,8 miljard exclusief herwaarderingsreserves onder IFRS 4 van ongeveer € 11,7 miljard. Dit weerspiegelt de totstandkoming van een contractuele servicemarge (CSM) van € 11,8 miljard vóór belastingen. CSM vertegenwoordigt een aanzienlijke hoeveelheid toekomstige waarde die naar verwachting zal worden vrijgegeven door een bedrijfsresultaat in de loop van de tijd en zal resulteren in een bedrijfsresultaat hoger dan IFRS 4.

Meer details zullen worden gedeeld tijdens het educatieve webinar, dat zal worden gehost door Matt Ryder, Chief Financial Officer, en Jan Willem Wedema, Head of Investor Relations. Het webinar begint om 12:30 uur CET en een link om u te registreren voor de livestream is beschikbaar op De website van het bedrijf. Na de presentatie krijgen de analisten de gelegenheid om vragen te stellen via het webinar platform. Replay is later vandaag beschikbaar.

Een link voor toegang tot het webinar, ondersteunende presentatie en uitlegvideo’s bevindt zich op de Investor Relations-pagina van onze website op aegon.com.

Over Aegon

Aegon is een geïntegreerde en gediversifieerde internationale financiële dienstverlener. Het bedrijf biedt investerings-, beschermings- en pensioenoplossingen, met een strategische focus op drie kernmarkten (VS, VK en Nederland), drie groeimarkten (Spanje, Portugal, Brazilië en China) en één wereldwijde vermogensbeheerder. Het doel van Aegon Mensen helpen hun beste leven te leiden Het doorloopt al zijn activiteiten. Als toonaangevende wereldwijde investeerder en bedrijfseigenaar probeert het bedrijf een positieve impact te hebben door kritieke milieu- en maatschappelijke kwesties aan te pakken, met de nadruk op klimaatverandering, inclusie en diversiteit. Aegon, met hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, is genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie is te vinden op aegon.com.

READ  Americans will not be prevented from investing in Alibaba, Tencent and Baidu

Toekomstgerichte verklaringen
Verklaringen in dit document die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen zoals gedefinieerd door de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dit zijn de woorden die dergelijke toekomstgerichte verklaringen identificeren: objectief, overtuiging, schatting, objectief, intentie, zou kunnen , verwachten , anticiperen, anticiperen, projecteren, vertrouwen op, plannen, doorgaan, verlangen, anticiperen, mikken, zouden moeten, kunnen, vertrouwen, zullen en soortgelijke uitdrukkingen die verband houden met Aegon. Deze verklaringen kunnen informatie bevatten over financiële vooruitzichten, economische omstandigheden en trends en kunnen risico’s en onzekerheden inhouden. Bovendien zijn alle verklaringen die verwijzen naar duurzaamheid, milieu- en sociale doelen, verbintenissen, doelstellingen, inspanningen, verwachtingen en andere gebeurtenissen of omstandigheden die gedeeltelijk gebaseerd zijn op toekomstige gebeurtenissen, toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en houden risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in die moeilijk te voorspellen zijn. Aegon is niet verplicht, en wijst uitdrukkelijk elke plicht af, om toekomstgerichte verklaringen in het openbaar bij te werken of te herzien. Lezers worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen de verwachtingen van het bedrijf weerspiegelen op het moment van schrijven. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk en nadelig verschillen van de verwachtingen in de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van veranderingen veroorzaakt door verschillende risico’s en onzekerheden. Deze risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • vertragingen, moeilijkheden en onvoorziene kosten bij het implementeren van onze doelstellingen, doelstellingen en toezeggingen op het gebied van milieu, klimaat, diversiteit en inclusie of andere ESG-doelstellingen, en wijzigingen in wet- of regelgeving die van invloed zijn op ons, zoals wijzigingen in wetten inzake gegevensprivacy, milieu, veiligheid en gezondheid;

 • veranderingen in de algemene economische en/of bestuurlijke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

 • burgerlijke onrust, politieke (geografische) spanningen, militaire actie of andere instabiliteit in een land of geografisch gebied;

 • Veranderingen in de prestaties van financiële markten, inclusief opkomende markten, zoals met betrekking tot het volgende:

  • de frequentie en ernst van wanbetalingen door emittenten in vastrentende beleggingsportefeuilles bij Aegon;

  • de effecten van bedrijfsfaillissementen en/of boekhoudkundige herstelmaatregelen op de financiële markten en de daaruit voortvloeiende daling van de waarde van door Aegon gehouden aandelen en schuldbewijzen;

  • de effecten van verminderde kredietwaardigheid van bepaalde effecten van de publieke sector en de daaruit voortvloeiende daling van de waarde van de door Aegon aangehouden overheidsposities;

 • veranderingen in de performance van Aegon’s beleggingsportefeuille en verlagingen van Aegon’s peer ratings;

 • het neerwaarts bijstellen van een of meer schuldratings van Aegon die zijn afgegeven door erkende ratingbureaus en de negatieve invloed die een dergelijke handeling kan hebben op het vermogen van Aegon om kapitaal aan te trekken en op de liquiditeit en financiële toestand van Aegon;

 • het verlagen van een of meer ratings van de verzekeraar op het gebied van financiële sterkte voor de verzekeraars van Aegon en de negatieve impact die een dergelijke actie kan hebben op de geboekte premies, het behoud van polissen, de winstgevendheid en de liquiditeit van de verzekeraars;

 • vereist om de impact te behouden van EU-vereisten voor tweede solvabiliteit en andere regelgeving in andere jurisdicties die van invloed zijn op de hoofdstad Aegon;

 • veranderingen die van invloed zijn op de rentestanden en snel veranderende of lage rentestanden;

 • veranderingen die van invloed zijn op wisselkoersen, met name de EUR/USD en EUR/GBP;

 • veranderingen die van invloed zijn op de inflatie, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

 • veranderingen in de beschikbaarheid van liquiditeitsbronnen en bijbehorende kosten, zoals bankfinanciering en kapitaalmarkten, evenals omstandigheden op kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van de kredietnemer en tegenpartij;

 • toenemende concurrentie in de VS, Nederland, het VK en opkomende markten;

 • Catastrofale gebeurtenissen, zowel door mensen als door de natuur, waaronder bijvoorbeeld natuurrampen, terreurdaden, oorlogsdaden en epidemieën, kunnen materiële verliezen tot gevolg hebben en de bedrijfsvoering van Aegon ernstig verstoren;

 • de frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen;

 • veranderingen die van invloed zijn op levensduur, sterfte, ziekte, doorzettingsvermogen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid van Aegon verzekeringsproducten;

 • De voorspelde uitkomsten van Aegon zijn zeer gevoelig voor complexe wiskundige modellen van financiële markten, sterfte, levensduur en andere dynamische systemen die kwetsbaar zijn voor schokken en onverwachte fluctuaties. Als de aannames van deze modellen vervolgens onjuist blijken te zijn, of als er in deze modellen geen fouten uit bestaande controles te ontdekken zijn, zullen de toekomstige prestaties afwijken van de verwachte resultaten;

 • Herverzekeraars die Aegon heeft opgegeven voor significante verzekeringstechnische risico’s kunnen hun verplichtingen niet nakomen;

 • veranderingen in klantgedrag en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder andere, het soort producten dat Aegon verkoopt, inclusief de wettelijke, regelgevende of zakelijke noodzaak om aan veranderende klantverwachtingen te voldoen;

 • reactie van klanten op nieuwe producten en distributiekanalen;

 • Omdat de activiteiten van Aegon complexe transacties ondersteunen en sterk afhankelijk zijn van de goede werking van informatietechnologie, zijn operationele risico’s zoals systeemcrashes of -storingen, inbreuken op de beveiliging of gegevensprivacy, cyberaanvallen, menselijke fouten, het niet beschermen van persoonlijk identificeerbare informatie of veranderingen in operationele praktijken of ontoereikende controles, ook met betrekking tot derden met wie wij zaken doen, kunnen de bedrijfsvoering van Aegon verstoren, de reputatie schaden en een negatieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten, financiële toestand en kasstromen;

 • het effect van acquisities, desinvesteringen, herstructureringen, terugroepacties van producten en andere ongebruikelijke elementen, waaronder het vermogen van Aegon om acquisities en desinvesteringen af ​​te ronden of te verkrijgen, om acquisities te consolideren, verwachte resultaten te behalen en om activiteiten af ​​te splitsen als onderdeel van desinvesteringen ;

 • Aegon heeft de verwachte winstniveaus of operationele efficiëntie niet behaald, evenals andere managementinitiatieven op het gebied van kostenbesparingen, cash capital in holdings, totale leverage en vrije kasstroom;

 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

 • een rechtszaak of regelgevende actie waardoor Aegon mogelijk een aanzienlijke schadevergoeding moet betalen of de manier waarop Aegon zaken doet verandert;

 • veranderingen in concurrentie, wet- en regelgeving of belastingen die van invloed zijn op winstgevendheid, distributiekosten of vraag naar Aegon-producten;

 • de gevolgen van de gehele of gedeeltelijke (dreigende) ineenstorting van de Europese Monetaire Unie of het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen indien andere landen van de Europese Unie de Europese Unie verlaten;

 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke van invloed zijn op het vermogen van Aegon om belangrijke werknemers aan te nemen en te behouden, de belastingheffing van Aegon-bedrijven, de producten die Aegon verkoopt en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor consumenten;

 • wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringssector in de rechtsgebieden waarin Aegon actief is;

 • Standaardinitiatieven van supranationale standaardinstellingen zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of wijzigingen in dergelijke standaarden die van invloed kunnen zijn op regionale (bijv. EU), nationale, Amerikaanse federale of staatsfinanciële regelgeving of aanvraag bij Aegon, inclusief de aanwijzing van Aegon door de Financial Stability Board als een wereldwijde systeemverzekeraar (G-SII); En

 • Wijzigingen in boekhoudregels en -beleid of Aegon die de toepassing van dergelijke regels en beleid wijzigt, al dan niet vrijwillig, die van invloed kunnen zijn op de door Aegon gerapporteerde resultaten, het eigen vermogen of de vereiste kapitaaltoereikendheid.

READ  Initiatief Team Europe Decent Work gelanceerd

Meer informatie over de mogelijke risico’s en onzekerheden waarmee Aegon te maken heeft, wordt beschreven in de deponeringen bij de Autoriteit Financiële Markten en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder het jaarverslag. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de hierin vermelde datum. Behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving, wijst Aegon uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om updates of herzieningen bekend te maken van toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen om wijzigingen in de verwachtingen van Aegon met betrekking tot deze verklaringen of wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop het is gebaseerd Een dergelijke verklaring is niet van toepassing.

bijgevoegd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *